STAY CONNECTED
NEED ASSISTANCE?

חנויות הסטודיו

רישפון /

רח' הפרחים 18. טל' 09-9551762.  א'-ה' 9:30-19:00 ו' 9:30-14:30 

תל-אביב /

״מתחם התחנה״, נווה צדק. טל' 03-5171616. א'-ה' 11:00-20:00 ו' 10:30-16:00 שבת 11:00-20:00

תקנון המבצע:

 

הגרלת אינסטגרם Valentines Giveaway

תקנון השתתפות בהגרלת Glam Giveaway שתערך בין ה 1.8-25.4

 

סטודיו נועה מודיעים בזאת על עריכת הגרלה שמזכה בפרס (כהגדרתו להלן) לעוקבי עמוד האינסטגרם בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לעוקבי עמוד האינסטגרם בלבד.

studionoa@ 

"הפעילות" –כמפורט בסע' 3.3 להלן אשר בסופה יוגרל זוכה אחד אשר יזכה בפרס כמפורט בתקנון זה להלן.


1. שונות

1.1 הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד..

1.2 הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי סטודיו נועה, בהתאם לחוק.

2. תקופת הפעילות

2.1 הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 25/04/2018 ועד ליום 01/08/2019 (תקופה זו תקרא להלן: "תקופת הפעילות").

2.2 סטודיו נועה שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות

3.1 לצורך הפעילות, תחשב כמשתתפת כל אחת אשר עוקבת אחר עמוד סטודיו נועה, עשתה לייק לעמוד ולתמונה, תייגה שתי חברות, ועשתה שייר בסטורי.

3.2 סטודיו נועה אינם מתחייבים להודיע מתי זכו בפרס.

3.3 לצורך השתתפות בפעילות על המשתתפת במהלך תקופת הפעילות ( בעמוד האינסטגרם של סטודיו נועה) ללחוץ על כפתור "לייק" לפוסט ההגרלה ולתייג שתי חברות  בתגובה (ניתן להגיב עד שלוש פעמים עם שש חברות שונות).

מובהר כי בכך שיידרש המשתתף ללחוץ "לייק", הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את סטודיו נועה ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.
 

3.4 ביום 01/08/2019 בשעות הערב (להלן: "מועד עריכת ההגרלה") יבחר באופן רנדומאלי זוכה אחד מבין המשתתפים אשר יהיה זכאי לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה.

3.5 בתוך 5 ימים לכל היותר ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה בסטורי של עמוד האינסטגרם של סטודיו נועה, וכן יקבל הזוכה הודעה אישית בתיבת ההודעות אשר באינסטגרם מסטודיו נועה לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס על ידי הזוכה. הזוכה יידרש למסור פרטים מסוימים, כפי שיידרשו על ידי סטודיו נועה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.6 מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד סטודיו נועה ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס.
 

4.הפרס והכללים לזכייה בו

4.1 הפרס הינו גופית גלאם אחת , בצע לבחירת הזוכה מתוך הגופיות המשתתפות במצבע. תוקף ההטבה היא כחודשיים מקבלת השובר למייל.

4.2 תוקף הפרס הינו כאמור עד כחודשיים לאחר פרסום תוצאות ההגרלה.

4.3 הפרס כולל כפל מבצעים.

4.2 משתתף אשר קיבל הודעה מאת סטודיו נועה ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של סטודיו נועה ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן.

4.3 זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, סטודיו נועה או כל מי שפועל מטעמם יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של סטודיו נועה

4.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס.

4.5 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

5. יצירת קשר עם הזוכה

תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד האינסטגרם של סטודיו נועה בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן במידה והזוכה עדכן את סטודיו נועה בפרטי הדוא"ל שלו הוא יקבל הודעה לדוא"ל שלו. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם סטודיו נועה ו/או מי מטעמם, אזי סטודיו נועה ו/או כל מי שפועל מטעמם, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.

6. פרסום

6.1 עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות הסכמה לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל האינסטגרם או הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של סטודיו נועה וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל האינסטגרם או הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

7. מידע ופרטים

מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת קרן יער בטלפון שמספרו: 0549700303 בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:30 עד 15:00.
 

9.המפקח

9.1 עו"ד רועי מאור, מונה על ידי סטודיו נועה לשמש כמפקח על ההגרלה (להלן: "המפקח").
 

10.כללי

10.1 עם לחיצת לייק ותיוג, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
סטודיו נועה ו/או מי שיפעל מטעמם יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לסטודיו נועה מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.

10.2 האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, וסטודיו נועה ו/או כל מי שפועל מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.

10.3 המשתתף מסכים כי אם כתוצאה ממזג אויר או כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת סטודיו נועה, לא יקבל הזוכה את הפרס במועד אזי לא יהיה בכך כדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.

10.4 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

10.5 ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. סטודיו נועה ו/או כל מי שפועל מטעמם אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס.

10.6. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.